Een liefdesbrief A letter to my love
De vos loopt rond The fox goes around
Kat en muis Cat and mouse
De riem The belt
De walvis The whale
Eend of gans Duck duck Goose
Arme zwarte kat Poor black cat
Vang de derde Catch the third
De wolf en de schapen The wolf and the sheep
Vlug oprapen Picking up quickly

Een liefdesbrief

I sent a letter to my love

De kinderen zitten of staan in een kring. En kind wandelt aan de buitenkant van de kring met een brief (of een ander klein voorwerp) in zijn hand terwijl de anderen scanderen :

Ik verzond een liefdesbrief maar onderweg verloor ik hem, iemand raapte hem op en stak hem in zijn zak.

Het kind met de brief laat zijn brief achter iemand vallen. Wanneer het versje gedaan is kijkt iedereen achter zich om te zien waar de brief ligt. Degene die de brief vindt probeert de ander in te halen . Als dat niet lukt wordt hij degene met de brief.

Children sit or stand in a circle. One child walks around the outside of the circle, with a letter (any small object ) whilethe others sing :

I sent a letter to my love and on the way I lost it, one of you picked it up and put it in his pocket.

The child walking around the circle drops the object behind someone in the circle. When the song has finished, the children in the circle look behind them to see if the object is next to them. If it is, they pick it up and chase the owner around the circle. If they don't manage to catch him before he is back on his place , they become the person with the letter.

 

Kijk niet achterom, de vos loopt rond

Don't turn around,the fox goes around

Spelregels:

Alle spelers maken een kring, aangezichten naar het midden , handen op de rug. En speler, speler A loopt rond aan de buitenkant van de kring met een sjaal met een knoop. De anderen zingen of scanderen:

Kijkt niet om, de vos loopt rond. Hij draagt zijn lange staart rond.

Speler A laat zijn "staart" onopvallend achter een kind vallen. De anderen mogen het niet verraden. Als het kind het bemerkt raapt het de sjaal op en loopt snel achter de "vos" aan, probeert hem in te halen en met de staart op de rug te slaan vooraleer hij de vrijgekomen plaats kan innemen. Als de vos de vrijgekomen plaats bereikt wordt de ander vos. Zij die zich te vroeg omdraaien worden met de "staart" op de rug geslaan.

The rules:

The players are in a circle, looking at each other, hands on the bacK. One player, player A, goes outside round the circle, carrying a knotted scarf. All the other players sing or speak :

Don't turn around, the fox goes around. He cariies his long tail.

Player A drops the scarf behind the back of another child not very noticable. The other players shouldn't let show if they have noticed anything. If the child itself notices the scarf, it picks it up and tries to hit player A wwith the scarf before player A is able to reach the free place in the circle. Then roles are changing. Those, who turn around too soon, will be hitten with the scarf on the back.

 

 

Kat en muis ( 7 - 8 jaar )

Cat and mouse (7 - 8 years)

Spelregels:

De kinderen maken een grote kring door elkaar een hand te geven. In het midden van de kring staat de "MUIS". Aan de buitenkant van de kring wacht de "KAT". Het volgende gesprek wordt tussen deze twee gevoerd :

 • Kat : Muis, muis, kom uit je huis.
 • Muis : Nee, ik wil niet.
 • Kat : Ik geef je brood en spek.
 • Muis : Nee, ik wil niet.
 • Kat : Ik zal je toch krijgen.
 • Muis : Ik zal weglopen.

De kat probeert de muis te vangen. De muis mag overal door, (onder de armen van de anderen) de kat wordt verhinderd. De kinderen in de kring mogen elkaar niet loslaten. Als de kat de muis kan tikken is ze gevangen. Als ze daar niet in lukt komen twee anderen aan beurt.

The rules:

The children make a big circle by holding each others hands. The "MOUSE" stands in the middel of the circle. Outside the "CAT" is waiting. The cat is teasing the mouse:

 • Cat : Mouse, mouse, come out of your house.

 • Mouse : No, I don' want.

 • Cat : I'll give you bread and bacon.

 • Mouse : No, I don't want.

 • Cat : I'll catch you one day.

 • Mouse : Bit I will run away.

Now the cat runs after the mouse. The mouse is allowed to pass trough everywhere but  not the cat. The children in the circle must hold their hands tight. If the cat touches the mouse, it is caught. If the cat can't touch the mouse, there are two other children who becomes "cat" and "mouse".

De riem

The belt

Spelregels:

De kinderen staan in een kring. Ze staan per twee, de ene voor de andere. Ze kijken naar het midden van de kring. Een kind (A) staat in de kring en heeft een riem. Het probeert een ander kind (B) aan te tikken met de riem.

 • B loopt rond de kring om te ontsnappen aan A. Wanneer het lukt probeert hij stil te staan voor een 'koppel'. Het kind dat derde staat moet nu rondlopen en proberen om te ontsnappen aan A. Ook dit kind kan proberen om stil te staan voor een 'koppel' ...

Wanneer iemand aangetikt wordt door de riem dan wordt hij de "vanger" en herbegint de jacht.

The rules:

There is one circle withe children standing in "couples" one in front of the other and they are looking to the centre of the circle. Ther is one child (A) who is standing in the circle holding a belt. He tries to hit another child (B) with the belt.

 • B is running around the circle in order to avoid A, when he finds the chance he is standing still in front of a "couple". Now another child is third and must run to avoid A. When he finds a chance he also can stand in front of a twain....

If a child is hit by the belt then he must hold the belt and start to chase.

De walvis ( 8 - 10 jaar)

The whale ( 8 - 10 years)

Speelplein en materiaal:
 • turnzaal of speelplaats
 • verschillende hoepels in een kring
 • 1 kind is de "Walvis"
 • Alle anderen zijn "visjes".

Spelregels:

De walvis probeert de visjes te vangen die buiten  de hoepels rondlopen. Als een visje in een hoepel staat kan hij niet worden aangetikt door de walvis. Maar er zijn niet evenveel hoepels als visjes. Wanneer er twee visjes in de hoepel staan moet de eerste vis weer rondlopen of een andere hoepel zoeken. De vis die aangetikt wordt door de walvis moet gaan zitten en wachten tot hij wordt afgelost door een andere aangetikte vis.

Playing field and materials:

 • gymnasium or schoolyard

 • Several hoops laying around in a circle.

 • One child is the "Whale"

 • The other children are "little fish"

The rules:

The whale tries to catch the fishes that are running outside the hoops. The fishes that are standing inside a hoop are safe for the whale. Only one fish is safe inside of the hoop.but there aren't enough hoops for all the fishes. If there are two fishes in one hoop, the first one (the one that was first standing in the hoop ) has to leave the hoop and run around, trying to avoid the whale and seek shelter in another hoop. The fish that is touched by the whale is caught and has to sit down untill he is relieved by the next one that is caught by the whale.

Eend en gans

Duck duck goose

Spelregels:

Iedereen zit in een kring. Een kind loopt rond en tikt iedereen op het hoofd terwijl het "eend" roept. maar wanneer het een kind tikt en "gans" roept dan moet dit kind zo snel mogelijk achter de tikker aanlopen om hem te vangen. Lukt dit voordat de tikker de plaats kan innemen dan gaat het spel verder. Lukt het niet dan wordt het kind de tikker en loopt rond roepend "eend" of "gans". 

The rules:

Everyone sits in  a circle. Someone goes round tapping everyone on the head saying "duck". When he or she taps someone on the head saying "goose" this child has to run round the circle trying to catch that person before he can sit down in its space. If it succeeds the person has to have another go , if it doesn't succeed the child has to go round.

Arme zwarte kat

Poor black cat

Spelregels:

Alle kinderen zitten in een kring. En kind speelt de Zwarte kat. De Zwarte kat knielt voor een kind, kijkt het aan en miauwt 3 keer zo droef, treurig of grappig mogelijk om het kind aan het lachen te brengen. Elke keer als de kat miauwt moet het kid haar aaien en "arme zwarte kat" zeggen. Als het kind glimlacht of begint te lachen dan wordt hij/zij de kat. Lacht het kind niet dan neemt de kat een ander kind en probeert het opnieuw.

The rules:

The children are sitting in a circle. One child is playing the "Black cat". The Black cat kneels in front of one child, looks at it and meows three times as sadly, pitifully or funny as possible to make the child laugh. Each time the Black cat meows the child has to caress its head and say "Poor Black Cat". If the child is smiling or laughing it becomes the Black Cat and they change roles. If it remains serious and keeps a straight face, the Black cat chooses someone else.

Vang de derde

Catch the third

Spelregels:

Alle kinderen staan per twee (achter elkaar) in een grote kring. Aan de buitenkant van de kring loopt een kind achter een ander. Hij die opgejaagd is kan zich snel voor een koppel plaatsen aan de binnenkant van de kring. Het kind dat nu derde in de rij staat, moet nu weglopen en voorkomen dat hij gevagen wordt. Wordt hij wel gevangen dan wisselen de rollen. 

The rules:

The children are standing two by two (behind another) in a big circle. Outside the circle one child is running after another. The one whos is chased, quickly steps in front of a "couple" inside the circle. The child, who has become the third in the row now has to leave and run away. If the chasing child is able to strike the other one, they are changing their roles.

De wolf en de schapen

The wolf and the sheep

Spelregels:

Alle kinderen staan per twee (achter elkaar) in een grote kring. Aan de buitenkant van de kring loopt een kind achter een ander. Hij die opgejaagd is kan zich snel voor een koppel plaatsen aan de binnenkant van de kring. Het kind dat nu derde in de rij staat, moet nu weglopen en voorkomen dat hij gevagen wordt. Wordt hij wel gevangen dan wisselen de rollen. 

The rules:

The children are standing two by two (behind another) in a big circle. Outside the circle one child is running after another. The one whos is chased, quickly steps in front of a "couple" inside the circle. The child, who has become the third in the row now has to leave and run away. If the chasing child is able to strike the other one, they are changing their roles.

Vlug oprapen

Picking up quickly

Spelregels:

Alle kinderen staan per twee (achter elkaar) in een grote kring. Aan de buitenkant van de kring loopt een kind achter een ander. Hij die opgejaagd is kan zich snel voor een koppel plaatsen aan de binnenkant van de kring. Het kind dat nu derde in de rij staat, moet nu weglopen en voorkomen dat hij gevagen wordt. Wordt hij wel gevangen dan wisselen de rollen. 

The rules:

The children are standing two by two (behind another) in a big circle. Outside the circle one child is running after another. The one whos is chased, quickly steps in front of a "couple" inside the circle. The child, who has become the third in the row now has to leave and run away. If the chasing child is able to strike the other one, they are changing their roles.