Europese Links
Landeninformatie - Europese instellingen - Andere links - Asielbeleid - Zusterorganisaties Europese Beweging - Agenda 2000 en uitbreiding EU - Intergouvernementele Conferentie 2000
 

Landeninformatie

De EU-Lidstaten
 

Verkeersbureau: http://www.interknowledge.com/belgium/index.html

Overheid: http://belgium.fgov.be/pa/nla_frame.htm

http://www.europese-beweging.be

Verkeersbureau: http://www.denemarken.dt.dk

Overheid: http://www.um.dk/english

http://www.europabevaegelsen.dk

Verkeersbureau: http://www.germany-tourism.de

Overheid: http://www.bundesregierung.de/

http://www.europaeische-bewegung.de

Overheid: http://www.finland.fi

EU-voorzitterschap 2e helft 1999: http://www.presidency.finland.fi/

http://www.eurooppalainensuomi.fi

NGO Forum Tampere 2000: http://www.citizen2000.net

Verkeersbureau: http://www.fransverkeersbureau.nl

Overheid: http://www.france.diplomatie.fr/

http://www.mouvement-europeen.org

Ambassade: http://www.ambafrance.nl/

Toeristische en landeninformatie: ttp://www.mfa.gr/aboutgr/index.html Verkeersbureau: http://www.ireland.travel.ie/home/index.asp

Overheid: http://www.irlgov.ie/default.htm

http://www.europeanmovement.ie

Toeristische en landeninformatie: http://www.beniculturali.it/h2.html Verkeersbureau: http://www.visitholland.com/

Postbus 51: http://www.postbus51.nl/ac_in.htm

http://www.europese-beweging.nl

Verkeersbureau: http://www.austria-tourism.at

Overheid: http://www.bmaa.gv.at/index.html.de

Overheid: http://www.austria.gv.at/

http://www.efb.at/efb

Verkeersbureau: http://www.portugal.org/tourism/tourism.html

Overheid: http://www.min-nestrangeiros.pt/mne/engindex.html

Ambassade: http://www.la-mondoa.es/

http://www.cfeme.org

Verkeersbureau: http://www.visitbritain.com/

http://euromove.org.uk

Verkeersbureau : www.sverigeturism.se/index-e.htm

Toeristische en landeninformatie: http://www.scb.se/scbeng/keyeng.htm

Kandidaat-Lidstaten
 
Europese Links
 

Verkiezingen Europees Parlement
 


Europese Instellingen en Organisaties
 

EU Diensten
 


Andere Links


      Site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 'Europa Interactief ': http://www.europa-interactief.nl
 

Nuttige adressen en websites m.b.t. Europees Asielbeleid
 

Nederland

Ministerie van Justitie
Directie Voorlichting
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
?: 070 - 3706850
Fax:070 - 3707594
E-mail: voorlichting@best-dep.minjust.nl
Internet: http://www.minjust.nl  (met onder andere een factsheet over vreemdelingenbeleid en
informatie over het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND), Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken (DGIAV) en de Directie Vreemdelingenbeleid (DVB))

Vluchtelingen Werk Nederland
Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
?: 020 - 346 72 00
Fax: 020 - 617 81 55
E-mail: Info@VluchtelingenWerk.nl
Internet: http://www.vluchtelingenwerk.nl

Amnesty International Nederland
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam
?: 020 - 6264436
Fax: 020 - 6240889
E-mail: amnesty@amnesty.nl
Internet: http://www.amnesty.nl

UNHCR Nederland
Stadhouderslaan 28
2517 HZ Den Haag
?: 070 - 346 88 10
Fax: 070 - 34418

Europa-Internationaal

Finse Voorzitterschap van de EU
Nieuws over het verloop van en de besluitvorming tijdens de Europese Raad in het Finse Tampere is
te vinden op de website van het Finse voorzitterschap: http://www.presidency.finland.fi/

Europese Commissie
Binnen de Europese Commissie houdt de Commissaris voor Justitie en Binnenlands Beleid zich bezig
met het asielvraagstuk
Europese Commissie, Vertegenwoordiging in Nederland
Postbus 30465
2500 GL Den Haag
Teleofoon: 070 - 3469326
Fax: 070 - 3646619
E-mail: burhay@nederland.dg10-bur.cec.be
Internet: http://www.eu.nl (met onder andere links naar dossiers over mensensmokkel)
Internet: http://europa.eu.int/comm/sg/tfai/unit1_nl.htm (website van het Secretariaat-Generaal van de
Europese Commissie, Eenheid I (Buitengrenzen, immigratie en asielrecht)).

Europees Parlement
De Commissie Openbare Vrijheden en Binnenlandse Zaken van het EP houdt zich in het bijzonder
bezig met het asielvraagstuk.
Voorlichtingsbureau Nederland
Korte Vijverberg 6
2513 AB Den Haag
?: 070 - 3624941
Fax: 070 - 3647001
E-mail: epdenhaag@europarl.eu.int
Internet: http://www.europarl.eu.int/denhaag
Internet: http://www.europarl.eu.int

European Council on Refugees & Exiles (ECRE)
Stapleton House
Clifton Centre
Unit 22, 3rd Floor
110 Clifton Street
Londen
EC2A 4 HT
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: + 44 (0)171 729 5152
Fax: + 44 (0)171 729 5141
E-mail: ecre@ecre.org
Internet: http://www.ecre.org/ecre.html

European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER)
Internet: http://www.ercomer.org/
ERCOMER onderhoudt ook de WWW Virtual Library on Migration and Ethnic Relations:
http://www.ercomer.org/wwwvl/index.html
The International Organization for Migration (IOM)
17 Route des Morillons
C.P. 71
CH-1211 Geneva 19
Zwitserland
Telefoon: + 41 22 7179111
Fax: + 41 227986150
E-mail: info@iom.int
Internet: http://www.iom.int

United Nations High Commissioner for Refugees
CP 2500
1211 Geneva 2
Zwitserland
Internet: http://www.unhcr.ch

Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee Policies in Europe, North-
America and Australia (IGC)
(Hierin wordt deelgenomen door de regeringen van de volgende EU-lidstaten Oostenrijk,
België, Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden en het
Verenigd Koninkrijk)
Secretariaat
Palais des Nations
1211 Geneva 10
Zwitserland
Internet: http://www.igc.ch/Default.htm
(met onder andere statistische informatie per jaar over aantallen asielzoekers per EU-lidstaat)
 

Internet sites en e-mail adressen van de European Movements
 

België:

Cyprus: Denemarken: Duitsland: Finland: Frankrijk: Griekenland: Groot-Brittannië: Hongarije: Ierland: Italië: Kroatië: Letland: Litouwen: Luxemburg: Malta: Nederland: Noorwegen: Oostenrijk: Polen: Servië: Spanje: Tsjechië: Turkije: Zweden: Zwitserland:


Links met betrekking tot de uitbreiding van de Europese Unie

De uitbreiding van de Europese Unie (eerder EEG en EG) is een proces dat zich in fasen voltrekt. Zij is onderdeel van een ambitieus programma van de Europese Commissie, Agenda 2000 geheten, dat in juli 1997 werd gepresenteerd. Het omvat ook aanbevelingen over interne hervormingen van de EU, namelijk inzake het landbouwbeleid, de structuurfondsen, het functioneren van de EU-instellingen en de financiën. De Commissie acht deze hervormingen noodzakelijk om de toetreding van nieuwe lidstaten succesvol te doen verlopen. Reeds eerder, tijdens de Europese Raad van Kopenhagen (1993), waren de criteria bepaald waaraan de
kandidaat-lidstaten moeten voldoen om te kunnen toetreden.

Reeds in maart 1998 werd besloten over toetreding te gaan onderhandelen met Cyprus, Hongarije, Polen, Estland, Tsjechië en Slovenië. Sinds de Europese Raad in Helsinki van 10 en 11 december 1999 telt de Europese Commissie officieel dertien kandidaat-lidstaten. De onderhandelingen met Roemenië, Slowakije, Letland, Litouwen, Bulgarije en Malta zullen naar verwachting worden gestart in februari 2000. Sinds de Top in Helsinki is ook Turkije officieel kandidaat-lidstaat. Europees Commissaris Günter Verheugen is belast met de uitbreiding.

Op internet zijn verschillende websites te vinden die relevante informatie bieden over het uitbreidingsproces. Ik beperk me tot de sites die specifiek betrekking hebben op de uitbreiding en die informatie in het Nederlands of één van de moderne talen leveren. De weblocaties met informatie over de interne hervormingen van de EU laat ik goeddeels buiten beschouwing. Onderstaande lijst is allerminst uitputtend, maar pretendeert wel de belangrijkste weblocaties te signaleren.
 

Voor samenvattingen van Agenda 2000, zie:

http//europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s60000.htm (uitgebreider)

EU-instellingen en de uitbreiding

De twee belangrijkste websites (met documenten, standpunten, links etc.) inzake de uitbreiding van de EU worden verzorgd door de Europese Commissie en het Europees Parlement:

• Europese Commissie: http://europa.eu.int/comm/enlargement Met onder andere verslagen over de voortgang bij de aanpassingen/hervormingen en de overname van het acquis in de kandidaat-lidstaten en informatie over de hulpprogramma’s en fondsen die de EC ter beschikking stelt (Phare, Ispa en Sapard).

• Europees Parlement: http://www.europarl.eu.int/enlargement Naast de standpunten, documenten etc. van het Europees Parlement, treft men er ook  links aan naar standpuntbepalingen/documenten van andere EU-instellingen, van de overheden van de EU-lidstaten en van de overheden en persagentschappen in de kandidaat-lidstaten zelf. Daarnaast bevat de site ook de zogenaamde ‘briefing papers’  (naar onderwerp of per kandidaat-lidstaat) waarin de ‘Task-Force on Enlargement’ van  het EP verslag doet van de voortgang bij de hervormingen in de verschillende kandidaat-lidstaten (deze kunnen worden gedownload).

Daarnaast kan worden verwezen naar de websites van de Europese Raad en van het:

voorzitterschap

• Voor de conclusies van het voorzitterschap van de verschillende Europese Raden: http://ue.eu.int/presid/conclusions.htm

• Portugees voorzitterschap: http://www.portugal.ue-2000.pt/uk/ue_main04.htm Op deze website zijn een groot aantal documenten en links betreffende de uitbreiding te  vinden.

Toetredingscriteria

Gelet op de in Kopenhagen vastgelegde toetredingscriteria zijn de volgende websites relevant:

1.   Sociaal-economisch & financieel

Voor korte karakteristieken van de sociaal-economische en financiële situatie in de kandidaat-lidstaten kan, naast bovengenoemde ‘screeningsverslagen’ (EC) en ‘briefing papers’ (EP), worden verwezen naar:

• Economische Voorlichtingsdienst: http://www.evd.nl/main.asp Deze site biedt via een zoekmachine statistische gegevens over de economische situatie per land

• Worldbank: http://www.worldbank.org/eca/eu-enlargement/index.html

• Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling: http://www.oecd.org/statlist.htm Deze site bevat statistische informatie over de kandidaat-lidstaten van de EU die lid zijn van de OESO, namelijk Hongarije, Polen, Tsjechië en Turkije.

• De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, (uitgever van onder andere de bekende Transition reports) die zich met haar activiteiten richt op het bevorderen van de overgang naar markteconomieën en het stimuleren van privé-initiatieven van ondernemingen in Centraal- en Oost-Europa, heeft een eigen website, maar deze bevat weinig online informatie: http://www.ebrd.com

• Veel statistische informatie (hoewel niet altijd even betrouwbaar of onderling vergelijkbaar) kan ook worden achterhaald via de nationale statistische bureaus van de kandidaat-lidstaten. Links naar deze bureaus zijn te vinden op de website van het Centraal Bureau voor Statistiek: http://www.cbs.nl/nl/diensten/links/default.asp

2.   Mensenrechten/rechtsstaat/minderheden

Voor een onafhankelijke analyse van de mensenrechtensituatie in de verschillende kandidaat-lidstaten:

• Amnesty International: http://www.amnesty.org/ailib/countries/index.html

Daarnaast kan worden gewezen op de werkzaamheden van de Raad van Europa. Doordat de kandidaat-lidstaten van de EU al in een eerder stadium lid mochten worden van de Raad van Europa fungeert de Raad als het ware als ‘wachtkamer’ van de EU. De Raad van Europa zet zich onder andere in voor de verbetering van de mensenrechten- en minderhedensituatie in de lidstaten en voor de opbouw van democratie en bestuur op lokaal en regionaal niveau:

• Het human rights web van de Raad van Europa: http://www.dhdirhr.coe.fr

• The Congress of Local and Regional Authorities of Europe: http://www.coe.fr/cplre/eng/index.htm

• Programma’s van de Raad van Europa inzake de opbouw van lokale en regionale democratie: http://www.coe.fr/cplre/demlr/eng/index.htm

Standpunten kandidaat-lidstaten

Officiële standpuntbepalingen van de kandidaat-lidstaten zijn te vinden op de website van het Europees Parlement

http://www.europarl.eu.int/enlargement/applicants/en/default.htm

Aanvullende informatie is beschikbaar op de volgende websites, in de regel van de ministeries van Buitenlandse Zaken van de kandidaat-lidstaten. De geboden informatie is van uiteenlopende kwaliteit. Soms betreft het zeer globaal voorlichtingsmateriaal over de relatie van het land tot de EU, in andere gevallen speeches van beleidsmakers, officiële rapporten en beleidsdocumenten:

• Cyprus:  http://www.pio.gov.cy/ir/cyprus_eu/recent_developments.htm

• Hongarije:  http://www.mfa.gov.hu/euint.htm  en  http://www.meh.hu/pharekoord/home_en/

• Polen:   http://www.msz.gov.pl/english/unia/index.html

• Estland:  http://www.vm.ee/euro/english/

• Tsjechië:  http://www.czech.cz/english/142.htm  en  http://www.czech.cz/english/national.htm

• Slovenië:  geen goede website beschikbaar

• Roemenië:  http://domino.kappa.ro/guvern/programul.nsf/ListaEng

• Slowakije:  http://www.foreign.gov.sk/page_eu.htm

• Letland:  http://www.mfa.gov.lv/eng/policy/eeu.htm

• Litouwen:  http://www.urm.lt/eu/

• Bulgarije:  http://www.bulgaria.govrn.bg/eng/news.html

• Malta:  http://www.foreign.gov.mt/Malta-Eu/

• Turkije:  http://www.mfa.gov.tr/grupa/ad/adc/default.htm
 

Centraal- en Oost-Europa

Websites met talloze links naar sites (van overheid, onderzoeksinstellingen, persagentschappen ed.) in en over landen in Centraal- en Oost-Europa:

• http://www.europarl.eu.int/enlargement/references/en/index3.htm

http://www.ssees.ac.uk/  (website London School of Slavonic ant East European Studies (SSEES))
 

Nederlandse beleidsdocumenten

De Adviesraad Internationale Vraagstukken bracht verschillende adviezen uit over de uitbreiding van de EU. Deze zijn te downloaden van de volgende weblocatie:
http://www.aiv-advies.nl/N1000AD/N1000CO.htm

Ministerie van Buitenlandse Zaken: vanaf deze website kan onder andere het rapport De Staat van de Europese Unie. De Europese agenda 1999/2000 vanuit Nederlands perspectief worden gedownload: http://www.minbuza.nl/c_actualiteit.html
 
 
 

Links met betrekking tot de Intergouvernementele Conferentie van de EU in 2000
 

Tijdens de Europese Raad in Keulen van 3 en 4 juni 1999 is besloten een intergouvernementele conferentie bijeen te roepen om de institutionele vraagstukken van de Europese Unie op te lossen die niet waren geregeld in het Verdrag van Amsterdam en die gelet op de op handen zijnde uitbreiding van de Unie om een oplossing vroegen (en vragen). Daar werd ook vastgelegd dat de agenda beperkt diende te zijn: omvang en samenstelling van de Europese Commissie, stemmenweging in de Raad van Ministers, en eventuele uitbreiding van het stemmen met gekwalificeerde meerderheid in de Raad. Het gaat hier om de zogenaamde ‘left-overs’ van de IGC 1996. Wel is de mogelijkheid opengehouden om de agenda lopende de IGC nog te verbreden. Vrijwel zeker zal dit ook gebeuren. De IGC is formeel van start gegaan op een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel op 14 februari 2000. De werkzaamheden van de IGC moeten zijn afgerond vóór het
einde van het jaar. In Nice moeten derhalve spijkers met koppen worden geslagen.

Onderstaande websites kunnen worden aangeklikt via de lijst met links op de website van de Europese Beweging Nederland: http://www.europese-beweging.nl (manuscript afgesloten op 28 april 2000)

IGC 1996 en Verdrag van Amsterdam:

Voor het Verdrag van Amsterdam en een link naar ‘The 1996 IGC retrospective database’ van de Europese Commissie, zie: http://europa.eu.int/abc/obj/amst/en/index.htm
 

Conclusies van het voorzitterschap:

1.   Europese Raad in Keulen, dd. 3-6 juni 1999:  http://europa.eu.int/council/off/conclu/june99/june99_nl.htm
2.   Europese Raad in Helsinki, dd. 10-11 december 1999:  http://europa.eu.int/council/off/conclu/dec99/dec99_nl.htm
 

EU-instellingen en de IGC:

1.   De Europese Commissie (EC): http://www.europa.eu.int/igc2000/
Een apart onderdeel van de website van de EC is gewijd aan de IGC. Met het oog op de institutionele hervormingen is Michel Barnier benoemd als Commissaris voor institutionele hervormingen. Van deze website kunnen de rapporten over de IGC die in opdracht van de EC zijn voorbereid, worden gedownload.

2.   Het Europees Parlement (EP): http://www.europarl.eu.int/igc2000/en
Ook het EP heeft op zijn website ruimte gereserveerd voor de IGC 2000. Namens het EP zijn met name Nicole Fontaine, voorzitter, en de europarlementariërs Elmar Brok en Dimitris Tsasos betrokken bij de IGC. Op deze website vindt u de officiële bijdragen van het Parlement aan de IGC.

3.   De Raad van de Europese Unie: http://db.consilium.eu.int/cig/intro/intronl.asp?lang=nl
Tot op heden bevat deze website nog weinig materiaal.

4. Het Voorzitterschap:
4a.  Het Portugese voorzitterschap over de IGC 2000:  http://www.portugal.ue-2000.pt/uk/conf_intergov_main00.htm
4b.  Het Franse voorzitterschap over de IGC 2000: webadres nog niet bekend.

5.   Economisch en Sociaal Comité: http://www.esc.eu.int/fr/acs/press_rels/cp_18_2000_f.htm
 

Selectie standpuntbepalingen en informatievoorziening van de overheden van de EU-lidstaten over de IGC:

Verenigd Koninkrijk

http://www.fco.gov.uk/news/newstext.asp?3309
http://www.fco.gov.uk/news/keythemepage.asp?105
http://www.fco.gov.uk/news/speechtext.asp?3625

Italië

http//www.esteri.it/eng/backgroundfact/italyand/d100200e.htm
http://www.esteri.it/eng/foreignpol/ue/index.htm

Duitsland

http://www.auswaertiges-amt.de/4_europa/5/index.htm
http://www.auswaertiges-amt.de/4_europa/index.htm

Oostenrijk

http://www.bmaa.gv.at/aussenpolitik/wirtschaft/reform.html.de
http://www.bmaa.gv.at/aussenpolitik/wirtschaft/regierungskonferenz.html.de

Frankrijk

http://www.france.diplomatie.fr/europe/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/europe/politique/fiches/fiche4.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/europe/politique/fiches/fiche5.html

Denemarken

http://www.um.dk/english/udenrigspolitik/europa/

België

http://www.diplobel.org/Politics/policy_beleid_1_1_NL.htm

Griekenland

http://www.mfa.gr/foreign/euro_union/febr_eng.htm
 
 

Nederlandse documenten inzake de IGC:

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

1.   Notitie dd. 21 mei 1999, getiteld Intergouvernementele Conferentie over institutionele hervormingen
http://www.minbuza.nl/actualiteit/kamervragen/archief/343DIE.html

2.   Notitie dd. 15 november 1999, getiteld De IGC-2000: een agenda voor de interne hervormingen van de Europese Unie
 http://www.minbuza.nl/actualiteit/kamervragen/archief/710DIE.html

3.   De staat van de Europese Unie. De Europese Agenda 1999-2000 vanuit Nederlands perspectief. Den Haag, 1999. Dit rapport (met de relevante paragraaf 2.5) kan worden gedownload van de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken: http://www.minbuza.nl/

4.   Een vierde notitie was op het moment van samenstellen van deze lijst in voorbereiding.

Rapporten Adviesraad Internationale Vraagstukken:

De volgende adviezen kunnen worden gedownload van de website van de AIV:  http://www.aiv-advies.nl

1.   De IGC 2000 en daarna. Op weg naar een Europese Unie van dertig lidstaten. (AIV- advies nr 12) Den Haag, januari 2000.
 http://www.aiv-advies.nl/N1000AD/N112/N112SA.htm (samenvatting)

Dit advies bouwt voort op twee eerder uitgebrachte adviesaanvragen, namelijk:

2.   Europa inclusief. (AIV-advies nr 1) Den Haag, oktober 1997.  http://www.aiv-advies.nl/N1000AD/N101/N101SA.htm (samenvatting)
3.   Europa inclusief II. (AIV-advies nr 5) Den Haag, 5 november 1998.  http://www.aiv-advies.nl/N1000AD/N105/N105SA.htm (samenvatting)

Overige relevante websites :

1.   Over het handvest van de grondrechten van de EU (mogelijk agendapunt van de IGC): http://db.consilium.eu.int/DF/intro.asp?lang=nl
2.   Over de hervormingen bij het Hof van Justitie: http://curia.eu.int/nl/pres/persp.htm